Referat ekstraordinær generalforsamling 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Di-striktspsykiatri

Den 17. december 2014, Psykiatrisk Center Frederiksberg, Ndr. Fasanvej 57, Frede-riksberg.

Tilstede: Kristen Kistrup, ordstyrer og referent (KK), John Hagel Mikkelsen, revisor (JHM) og Jens Egon Hansen, kasserer (videoopkald (JEH)).

Ad. pkt. 1 (Godkendelse af regnskab 2013) 

Kasserer (JEH) og revisor (JHM) fremlagde regnskab 2013, som blev godkendt. 

Ad.pkt. 2 (Budget 2015)

Udkast til Budget 2015 (bilag) blev godkendt.

Ad. 3  (Kontingent 2015)

Bestyrelsens forslag om at kontingentet hæves til 500 kr. blev godkendt.

Ad. pkt. 4 (Indkommende punkter)

Der var ingen indkommende punkter

.

Bilag:

 

Budget 2015

Forslaget forudsætter at vi får 185 betalende medlemmer á 500 kr. og, at udgiften til årsmøde 2015 øges med 10.000 kr. ift. niveauet i 2014

budget15 

 

 

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri